Opšti uslovi

1. Regionalne.rs je internet stranica u vlasništvu Marketing agencije Nik, namenjena objavljivanju vesti, oglasa(nekretnine, poslovi, auto oglasi), društveno-sportskih događaja, kulinarskih specijaliteta i baze podataka firmi. Svi korisnici su dužni da se ponašaju u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Pristupanjem ovoj stranici prihvatate ove uslove korišćenja i postajete korisnik.

2. Marketing agencija Nik zadržava pravo promene ovih uslova korišćenja i isti stupaju na snagu odmah, objavljivanjem na stranici regionalne.rs. Korisnici su dužni da se upoznaju sa aktuelnim uslovima korišćenja, a samim pristupom stranici regionalne.rs smatra se da su sa istim upoznati i da će se istih pridržavati.

3. Zabranjeno je svako oglašavanje koje je protivno pozitivnim zakonskim propisima, a naročito je zabranjeno obmanjujuće oglašavanje, oglašavanje koje ima za cilj podsticanje diskriminacije po bilo kom osnovu, oglašavanje koje podstiče ugrožavanje zdravlja i bezbednosti, prikriveno oglašavanje, kao i oglašavanje lica, roba, usluga i aktivnosti koji su zabranjeni zakonom ili pojedinačnim aktom državnog organa.

4. Oglasna poruka mora biti istinita, u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima lojalne konkurencije i profesionalnom etikom. Oglasna poruka ne sme da sadrži obmanjujuće podatke i ne sme da vređa javni moral ili prava ličnosti. Nije dozvoljeno korišćenje izraza ili tvrdnji koji izazivaju zabludu o oglašivaču, njegovoj aktivnosti, proizvodu ili usluzi. Podaci o proizvodu ili usluzi moraju biti istiniti i ne smeju stvarati zabludu o ceni, načinu prodaje i isplate, kvalitetu, upotrebljivosti ili drugim svojstvima.

5. Regionalne.rs i Marketing agencija Nik nisu odgovorni za istinitost, tačnost i verodostojnost informacija u oglasnoj poruci, a naročito o svojstvu, karakteristikama i stanju oglašenog proizvoda ili usluga. Sama odgovornost za sadržaj oglasne poruke je na licu od koga je takav sadržaj potekao jer je obavezan za verodostojnost sadržaja oglasne poruke.

6. Regionalne.rs i Marketing agencija Nik ne učestvuju u prodaji predmeta koji se oglašavaju na stranici regionalne.rs niti u bilo kojoj transakciji koja se obavlja između više korisnika portala. Portal regionalne.rs i Marketing agencija Nik nisu odgovorne za verodostojnost bilo kojeg predmeta prikazanog na strani regionalne.rs uključujuć i vlasništvo nad tim predmetom i spremnost korisnika da izvrši transakciju.

7. Korisnik garantuje da fotografije koje postavlja su njegovo autorsko delo. Fotografije moraju biti fotografije predmeta koji se oglašava. Regionalne.rs ne snose odgovornost ukoliko korisnik postavi slike koje ne odgovaraju stvarnom stanju ili nisu autorsko delo korisnika.

8. Radi oglašavanja na regionalne.rs, korisnik je u obavezi da se registruje. U tu svrhu korisnik je prihvatanjem ovih uslova korišćenja dao saglasnost na prikupljanje podataka i obradu podataka o ličnosti koji se mogu koristiti u svrhu spajanja korisnika. Regionalne.rs i Marketing agencija Nik se obavezuje da će čuvati podatke dobijene od korisnika, te da će ih koristiti u dobroj nameri, kao i da iste neće distribuirati ili otkrivati trećoj strani bez isključive saglasnosti korisnika. Zabranjeno je davanje lažnih podataka ili zloupotreba tuđih podataka u cilju registracije na portal.

9. Oglašivač je dužan da uz oglasnu poruku dostavi i popunjen obrazac (deklaraciju). Oglasna deklaracija je isprava koja sadrži podatke koji identifikuju oglašivača i prenosioca oglasne poruke, sadržaj oglasne poruke, i predviđeni period i način oglašavanja, koju oglašivač dostavlja prenosiocu oglasne poruke. Deklaracijom se garantuje tačnost unetih podataka i sadržina oglasne poruke. Deklaracija je validna sve do promene podataka o oglašivaču. Ukoliko dođe do promene oglašivač je dužan da dostavi izmenjenu deklaraciju o oglašavanju.

10. Postavljanje oglasa i registracija firmi na portal regionalne.rs je besplatno. Usluga reklamiranja se naplaćuje i upitnik o cenama je sastavni deo portala regionalne.rs. Marketing agencije Nik može u svakom trenutku izvršiti promenu cena oglašavanja, registracije firmi i reklamiranja uz prethodno obaveštavanje korisnika. Više informacija možete dobiti u kontakt formi.

11. Regionalne.rs i Marketing agencija Nik ima pravo da ukloni i izbiše oglase koji su suprotni pozitivnim zakonskim propisima, koji nisu u skladu sa ovim uslovima korišćenja i poslovnom politikom agencije, bez prethodne najave, te oglašivač po tom osnovu nema pravo na naknadu štete.

12. Regionalne.rs i Marketing agencija Nik imaju pravo da uklone sve oglase koji mogu dovesti do ometanja rada i funkcionisanja portala regionalne.rs.

13. Tekst i fotografije koji nisu predmet oglasa biće uklonjeni, kao i oglasi koji u sebi sadrže linkove do drugih sajtova koji se bave oglašavanjem sličnih ili istih sadržaja.

14. Regionalne.rs neće objaviti oglas ukoliko nije dostavljena prateća deklaracija.

15. Na stranici regionalne.rs oglas će biti objavljen ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

- podaci oglašivača i oglasne poruke moraju biti tačni i istiniti

- sadržaj oglasne poruke mora biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju i drugim pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima

- oglas može sadržati samo jedan predmet prodaje

- oglasi (tekstovi i fotografije) moraju biti iz navedenih oblasti oglašavanja

- oglas postavljen u određenoj kategoriji, mora imati sadržaj oglasa vezan za tu kategoriju

- postavljene fotografije moraju biti odgovarajućeg kvaliteta.

16. Marketing agencija Nik zadržava pravo da odbije objavljivanje reklamne poruke ili oglasa korisniku koji ima neizmirene obaveze prema agenciji i može usloviti objavljivanje reklame ili oglasa izmirenjem dospelih obaveza. Nastavak objavljivanja reklamne poruke ili oglasa moguće je jedino po izmirenju dospelih obaveza.

17. Regionalne.rs i Marketing agencija Nik nisu odgovorni za štetu koju pretrpe treća lica u vezi i povodom objavljenog sadržaja na stranici regionalne.rs. Korisnik se obavezuje nadoknaditi štetu koju regionalne.rs i Marketing agencija Nik pretrpe po osnovu zahteva trećih osoba, a koja je nastala povodom objavljenog sadržaja.

18. Portal regionalne.rs može sadržati linkove prema drugim stranama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode koji su prikazani na tim stranama, niti snosi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica.

19 .Korisnik je saglasan sa primanjem elektronske pošte koja je povezana sa aktivnostima regionalne.rs i Marketing agencije Nik.

20. Celokupan sadržaj portala regionalne.rs zaštićen je autorskim pravom. Kopiranje, preuzimanje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja ili dizajnerskog elementa portala bez pisanog ovlašćenja nosioca autorskih prava Marketing agencije Nik je strogo zabranjeno.

21. Regionalne.rs i Marketing agencija Nik ne garantuju neprekidnu dostupnost portala regionalne.rs i neće snositi bilo kakvu štetu koja nastane zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja ili brisanja oglasa ili grešaka u delovanju web stranice regionalne.rs.

22. Portal regionalne.rs zadržava pravo da zabrani pristup korisniku koji na bilo koji način krši ove uslove korišćenja ili ometa rad portala, kao i pravo da protiv tih korisnika preduzme odgovarajuće mere.

23. Na sve što nije uređeno ovim Pravilnikom o uslovima korišćenja primenjivaće se Zakon o oglašavanju i drugi relevantni propisi iz ove materije. U slučaju eventualnih sporova između korisnika i Marketing agencije Nik nadležan je sud u Valjevu.